Báo cáo kết quả đo lường chỉ số chất lượng Quý 1 năm 2020

37

      Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-TTYT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy về việc Cải tiến chất lượng Trung tâm năm 2020;

      Căn cứ Bộ chỉ số đo lường chất lượng Trung tâm Y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 19 /QĐ-TTYT ngày 08 tháng 01  năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy).

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy báo cáo kết quả các chỉ số chất lượng quý I năm 2020 như sau: