Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

11

Kết quả kiểm tra Trung tâm năm 2019: điểm trung bình là 4.10 trong đó không có tiêu chí mức 1; không có tiêu chí mức 2; 13 tiêu chí mức 3 chiếm 15.66%; 47 tiêu chí mức 4 chiếm 56.63%; 23 tiêu chí mức 5 chiếm 27.71%. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 342 (Có hệ số: 369).