Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

86

Kết quả kiểm tra Trung tâm năm 2016: điểm trung bình là 3.04 trong đó 0 tiêu chí mức 1; 19 tiêu chí mức 2 chiếm 22.89%; 46 tiêu chí mức 3 chiếm 55.42%; 18 tiêu chí mức 4 chiếm 21.69%; không tiêu chí mức 5 chiếm. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 248 (Có hệ số: 274).