Báo cáo kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy năm 2020

Kết quả Tự kiểm tra Trung tâm y tế thanh thủy năm 2020: điểm trung bình là 4.19 trong đó không có tiêu chí mức 1; không có tiêu chí mức 2; 13 tiêu chí mức 3 chiếm 15.66%; 45 tiêu chí mức 4 chiếm 54.22%; 28 tiêu chí mức 5 chiếm 33.73%. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 350 (Có hệ số: 377).

Tags: