Cho phép khoảng 30 – 50% lực lượng cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc từ xa

18

 Ngày 3/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 5096/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể bố trí, sắp xếp công việc, cho phép khoảng 30 – 50% lực lượng cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc từ xa (ngoại trừ các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch).

Văn bản nêu rõ: Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, tình hình dịch vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường, đã xuất hiện một số ổ dịch mới tại các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn. Dịch bệnh đã xâm nhập vào nhiều doanh nghiệp và một số cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành và sản xuất kinh doanh. Bên cạnh nguyên nhân khách quan có nguyên nhân chủ quan do các cơ quan, đơn vị chưa đánh giá đúng nguy cơ, còn chủ quan, thiếu cảnh giác, chưa thực hiện đúng các quy định trong công tác phòng, chống dịch. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, sớm không chế và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch đã ban hành.

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuân thủ nghiêm việc thực hiện 5K, bắt buộc tất cả các trường hợp đến làm việc tại cơ quan, đơn vị phải khai báo y tế thông qua quét mã QR-code bằng phần mềm để quản lý và thuận lợi cho việc truy vết.

Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động tự xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên 3 – 5 ngày/lần. Tùy theo điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị có thể tổ chức xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp đối với trường hợp có nguy cơ cao.

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể: Bố trí, sắp xếp công việc, cho phép khoảng 30 – 50% lực lượng cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc từ xa (ngoại trừ các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch).

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành, thị: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ theo phạm vi, địa bàn quản lý; đảm bảo tất cả đơn vị có đăng ký điểm khai báo y tế bằng mã QR-Code, đồng thời thực hiện bắt buộc việc khai báo y tế thông qua quét mã QR-code bằng phần mềm (PC-COVID, VNEID).

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, người đứng đầu các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh nghiêm túc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nếu chủ quan, thiếu cảnh giác, vi phạm các quy định để dịch bệnh xâm nhập, lây lan.

Hương Giang

Theo: https://phutho.gov.vn/vi/cho-phep-khoang-30-50-luc-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-lam-viec-tu