CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM!

𝑵𝒈𝒂̀𝒚 6 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 6 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒍𝒂̀ 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂𝒐 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒐, đ𝒐́𝒏𝒈 𝒈𝒐́𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂𝒐 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒚̀ 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏. 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 6/6 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒎𝒖̣𝒄 đ𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏, 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒌𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̃𝒚 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂𝒐 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊.

Vào ngày 6/6/1941, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi về “quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết”. Trong bài “Kính cáo đồng bào”, Bác đã nêu cao vai trò của những người cao tuổi trong ngày giải phóng dân tộc. Sau cuộc cách mạng tháng Tám thành công, người cao tuổi Việt Nam đã góp phần vào công cuộc dựng nước và giữ nướctrong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.Từ những công lao mang ý nghĩa to lớn này mà Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 6/6 hằng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam.
♻ Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam diễn ra với mong muốn mọi người nâng cao nhận thức về những vấn đề liên quan ảnh hưởng đến người cao tuổi như việc lạm dụng sức khỏe người cao tuổi và cũng nhằm mục đích ghi nhận đóng góp mà người cao tuổi đã giúp cho xã hội phát triển hơn.
♻ Tôn trọng người cao tuổi là thể hiện “uống nước nhớ nguồn” , trọng nhân nghĩã của người Việt Nam. Ý nghĩa này sẽ được giữ gìn và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác, là biểu hiện của đạo hiếu, kính yêu ông bà, cha mẹ trong gia đình và dòng họ. Kính già yêu trẻ là phương châm sống của những người có văn hóa trong xã hội.
💞💞💞𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑢̣ 𝑜̂𝑛𝑔, 𝑐𝑢̣ 𝑏𝑎̀, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑚𝑜̣𝑖 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑜̂̉ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐. 𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑢̣ 𝑜̂𝑛𝑔, 𝑐𝑢̣ 𝑏𝑎̀ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑢𝑖 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 “𝑃ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑢𝑒̣̂, 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖, 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ. 𝑇𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑚𝑎̂̃𝑢, 𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̀ 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑚𝑢̛̣𝑐, 𝑐𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑎́𝑢 𝑡ℎ𝑎̉𝑜 ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛, 𝑣𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̀𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛, 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡”.
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: