Đánh giá cấp độ dịch đến 06h00 ngày 28/10/2021 (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

37

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 7,76 ca/100.000 dân/tuần; 64,5% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).
– Cấp huyện: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông và Hạ Hòa ở Cấp độ 2; các huyện còn lại ở Cấp độ 1.
– Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì); 06 xã ở cấp độ 3 (Thọ Sơn, Vân Cơ, Thụy Vân – TP. Việt Trì; TT Hùng Sơn, Tiên Kiên, Thạch Sơn – Lâm Thao); 27 xã ở cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8377/ctitle/18