Đánh giá cấp độ dịch đến ngày 29/10/2021(theo Nghị quyết 128/NQ-CP,ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

45

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 8,23ca/100.000 dân/tuần; 66,4% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

-Cấp huyện: 07/13 huyện ở cấp độ 2, gồm: Tp. Việt Trì,thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy và Hạ Hòa. Các huyện còn lại ở Cấp độ1.

-Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa

– Tp. Việt Trì); 06 xã ở cấp độ 3 (Thọ Sơn, Vân Cơ, Thụy Vân – TP. Việt Trì; TT Hùng Sơn, Tiên Kiên, Thạch Sơn -Lâm Thao); 32 xã ở cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8383/ctitle/18