Đánh giá cấp độ dịch ngày 10/11/2021 (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

16

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 6,88 ca/100.000 dân/tuần; 83,1% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).
– Cấp huyện: 13/13 huyện ở cấp độ 2.
– Cấp xã: toàn tỉnh có 04 xã ở cấp độ 4 (TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Sơn Hùng – Thanh Sơn; Văn Luông – Tân Sơn); 03 xã ở cấp độ 3 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì; Kim Thượng – Tân Sơn; Chân Mộng – Đoan Hùng); 43 xã ở cấp độ 2 và 175 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8469/ctitle/18