Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

12
Ngày xuất bản : 07/11/2021

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 7,56 ca/100.000 dân/tuần; 82,4% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).
– Cấp huyện: 01 huyện ở cấp độ 3 (huyện Thanh Sơn); 11/13 huyện ở cấp độ 2, gồm: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tân Sơn và Yên Lập; chỉ còn 01 huyện Đoan Hùng đang ở Cấp độ 1.
– Cấp xã: toàn tỉnh có 05 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp Việt Trì; TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Sơn Hùng – Thanh Sơn; Văn Luông – Tân Sơn); 02 xã ở cấp độ 3 (Kim Thượng – Tân Sơn; Ngọc Đồng – Yên Lập); 40 xã ở cấp độ 2 và 178 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.