Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

42

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 5,47 ca/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vắc xin một mũi vắc xin cho người từ 65 tuổi trở lên đạt trên 85%; tỷ lệ tiêm hai mũi vắc xin cho người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 0,5%).
– Cấp huyện: Tp. Việt Trì ở Cấp độ 3; thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh ở Cấp độ 2; các huyện còn lại ở Cấp độ 1.
– Cấp xã: toàn tỉnh có 02 xã ở Cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì và TT Hùng Sơn – Lâm Thao); 06 xã ở Cấp độ 3 (Thanh Đình, Bạch Hạc, Dữu Lâu, Kim Đức – Tp. Việt Trì; Thạch Sơn – Lâm Thao và xã Phù Ninh – Phù Ninh); 16 xã ở Cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở Cấp độ 1.

Theo: TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8315/ctitle/18