Đánh giá cấp độ dịch tính đến 06h00 ngày 2/11/2021

21

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 7,59 ca/100.000 dân/tuần; 68,83% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

– Cấp huyện: 10/13 huyện ở cấp độ 2, gồm: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tân Sơn và Thanh Sơn; 03/13 huyện còn lại ở Cấp độ 1.

– Cấp xã: toàn tỉnh có 03 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Việt Trì; TT Thanh Sơn, Thục Luyện – Thanh Sơn); 04 xã ở cấp độ 3 (Thọ Sơn, Vân Cơ, Thụy Vân – TP. Việt Trì; Sơn Hùng – Thanh Sơn); 39 xã ở cấp độ 2 và 179 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8417/ctitle/18