Đánh giá cấp độ dịch tính đến 18h00 ngày 3/11/2021 (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

24

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 7,56 ca/100.000 dân/tuần; 69,2% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

– Cấp huyện: 01 huyện ở cấp độ 3 (huyện Thanh Sơn); 11/13 huyện ở cấp độ 2, gồm: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tân Sơn và Yên Lập; chỉ còn 01 huyện Đoan Hùng đang ở Cấp độ 1.

– Cấp xã: toàn tỉnh có 04 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp Việt Trì; TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Sơn Hùng – Thanh Sơn); 05 xã ở cấp độ 3 (Thọ Sơn, Vân Cơ, Thụy Vân – TP. Việt Trì; Kim Thượng – Tân Sơn; Ngọc Đồng – Yên Lập); 44 xã ở cấp độ 2 và 172 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1./.

Đánh giá cấp độ dịch
Đánh giá cấp độ dịch

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8436/ctitle/18