Đánh giá cấp độ dịch tính đến 06h00, ngày 31/10/2021 (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

44

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế) – Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 8,44 ca/100.000 dân/tuần; 68,26% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19). – Cấp huyện: 09/13 huyện ở cấp độ 2, gồm: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa và Thanh Sơn; 04/13 huyện còn lại ở Cấp độ 1. – Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì); 06 xã ở cấp độ 3 (Thọ Sơn, Vân Cơ, Thụy Vân – TP. Việt Trì; TT Hùng Sơn, Tiên Kiên, Thạch Sơn – Lâm Thao); 35 xã ở cấp độ 2 và 183 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8406/ctitle/18