ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ THEO NGHỊ QUYẾT 128/NQ-CP (tính đến 06h00 ngày 18/10/2021)

65

Theo thông tin : TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ

https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8297/ctitle/18