Đẩy mạnh thực hiện công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế bằng căn cước công dân gắn chip

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030; Văn bản số 931/BYT-BH ngày 28/02/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp; Văn bản số 3157/UBND-TCTĐA06 ngày 15/08/2022 của Tổ Công tác Đề án 06/CP tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện một số nhiệm vụ Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Thực hiện văn bản số 6914/BYT-BH ngày 29/11/2022 về việc đôn đốc triển khai thực hiện KCB Bảo hiểm Y tế bằng CCCD gắn chíp;

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác KCB Bảo hiểm Y tế bằng CCCD gắn chip, ngày 07 tháng 12 năm 2022, Sở Y tế ban hành công văn số 3478/SYT-CNTT về việc đôn đốc triển khai thực hiện KCB Bảo hiểm Y tế bằng CCCD gắn chíp; theo đó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

Rà soát, bố trí nguồn lực cần thiết để tiếp đón, tổ chức KCB cho người bệnh có CCCD gắn chíp tích hợp mã thẻ Bảo hiểm Y tế hoặc qua ứng dụng VNeID;

Tăng cường các hoạt động truyền thông, thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi KCB Bảo hiểm Y tế bằng CCCD có gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNeID (áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp)./.

Trà My

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/10092/ctitle/21

Tags: