Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị

12

(baophutho.vn) – UBND tỉnh vừa có văn bản số 518/UBND-KGVX đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID -19 tại các cơ quan, đơn vị trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo duy trì thực hiện tốt hoạt động của các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị: Bám sát các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 430-TB/TU ngày 29/10/2021, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5096/UBND- KGVX, số 5097/UBND-KGVX ngày 03/11/2021 để đôn đốc, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch. Ngoài việc duy trì hoạt động của đường dây nóng, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã nghiên cứu thiết lập địa chỉ Zalo, Facebook… để tiếp nhận và xử lý kịp thời những thông tin phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, người dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thuộc trách nhiệm của địa phương.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình: Thành lập bộ phận thường trực theo dõi công tác phòng, chống dịch; yêu cầu người đến làm việc tại cơ quan phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, có ghi sổ theo dõi, đảm bảo an toàn mới vào làm việc; chủ động thực hiện test nhanh kháng nguyên 3-5 ngày/lần cho cán bộ, công chức, người lao động. Định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Y tế – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Nếu có tình huống đột xuất, báo cáo ngay bằng điện thoại. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, để dịch bệnh lây lan trong cơ quan. Riêng Cục quản lý thị trường, Sở Công Thương, Sở Y tế, Công an tỉnh cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh kít xét nghiệm COVID-19 nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh sản phẩm không đảm bảo chất lượng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán trái phép.
Huy Lê

Theo: http://baophutho.vn/suc-khoe-doi-song/202111/don-doc-thuc-hien-cac-nhiem-vu-giai-phap-phong-chong-dich-covid-19-tai-cac-co-quan-don-vi-180923