Hướng dẫn tạm thời quản lý, điều trị, xét nghiệm bệnh nhân COVID-19 và các F1 liên quan

10

(baophutho.vn) – Sở Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời một số nội dung về theo dõi, điều trị bệnh nhân COVID-19; về xét nghiệm RT-PCR và quản lý các F1 của bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà.

Theo đó, tất cả các bệnh nhân COVID-19 trong quá trình điều trị phải được thực hiện xét nghiệm RT-PCR bằng mẫu đơn, vào các ngày 3, 5, 7, 9, 13 và 20. Mỗi bệnh nhân ít nhất phải được lấy mẫu hai lần vào ngày 3 và 5 (số lần lấy mẫu tiếp theo và mẫu sau cùng tùy thuộc vào thời gian dự kiến cho bệnh nhân ra viện).

Trường hợp bệnh nhân kết quả RT-PCR ngày 3, ngày 5 âm tính, hoặc có giá trị CT>30 và liên tục không có triệu chứng: Chỉ định ra viện/kết thúc điều trị vào ngày thứ 6.

Trường hợp kết quả RT-PCR ngày 3, ngày 5, ngày 7 có giá trị CT<30 và không có triệu chứng: Tiếp tục theo dõi, điều trị. Căn cứ diễn biến lâm sàng và kết quả xét nghiệm lần tiếp theo để xử trí. Cụ thể: Kết quả xét nghiệm ngày thứ 9 âm tính, hoặc có giá trị CT>30 và liên tục không có triệu chứng: Chỉ định ra viện/kết thúc điều trị vào ngày thứ 10. Kết quả xét nghiệm ngày thứ 9 có giá trị CT<30, tiếp tục theo dõi và điều trị (Nếu kết quả xét nghiệm ngày 13 âm tính, hoặc có giá trị CT>30 và không có/hoặc hết triệu chứng lâm sàng kể từ ngày thứ 11: Chỉ định ra viện/kết thúc điều trị vào ngày thứ 14. Nếu kết quả xét nghiệm ngày 13 và các ngày tiếp theo có CT<30, đồng thời không có/hoặc hết triệu chứng lâm sàng kể từ ngày thứ 17: Chỉ định ra viện/kết thúc điều trị vào ngày thứ 21).

Đối với việc quản lý F1 ở cùng hộ gia đình với F0 điều trị tại nhà/nơi cư trú:

Khi F0 bắt đầu áp dụng theo dõi, điều trị tại nhà: Tất cả những người đang sống trong cùng hộ gia đình đều là F1 và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bằng RT-PCR mẫu đơn vào các ngày 1, 3, 7 và 14 (tính từ ngày F0 bắt đầu áp dụng theo dõi, điều trị tại nhà).

Nếu trong cùng hộ gia đình chỉ có một F0 duy nhất và F0 được kết thúc điều trị tại nhà: Tất cả những người còn lại đang sống cùng hộ gia đình vẫn là F1 và tiếp tục áp dụng cách ly F1 tại nhà 14 ngày (tính từ ngày F0 kết thúc điều trị) và xét nghiệm RT-PCR vào ngày 1, 7 và 14.

Nếu trong cùng hộ gia đình có từ hai F0 trở lên và các F0 có ngày phát hiện khác nhau, khi F0 sau cùng được kết thúc điều trị: Tất cả những người còn lại (chưa phát hiện nhiễm) đang sống cùng hộ gia đình vẫn là F1 và tiếp tục áp dụng quản lý tại nhà 14 ngày (tính từ ngày F0 sau cùng được kết thúc điều trị) và xét nghiệm RT-PCR vào ngày 1, 7 và 14.

B.T

Theo: http://baophutho.vn/suc-khoe-doi-song/202111/huong-dan-tam-thoi-quan-ly-dieu-tri-xet-nghiem-benh-nhan-covid-19-va-cac-f1-lien-quan-180893