NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ NĂM MỚI 2023 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

  𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑎̆𝑚 𝑐𝑢̃ đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑎̆𝑚 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑎̃ đ𝑒̂́𝑛. 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑎̃ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑙𝑒̂̃ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.
 Còn đối với những Y Bác sĩ nói chung, những Y Bác sĩ tại 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 nói riêng thì ngày nghỉ lễ cũng bận rộn và vội vã không kém! Họ “bận rộn” bố trí, phân công ca trực 24/24 giờ phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Họ ” vội vã” để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, duy trì các hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.
Bác sỹ CKII Nguyễn Công Tân – Phó Giám đốc Trung Tâm Y tế huyện Thanh Thủy cho biết: “𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑝 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑙𝑒̂̃, 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑎̃ 𝑏𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑖́ đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 4 𝑐𝑎̂́𝑝 (𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑙𝑎̃𝑛ℎ đ𝑎̣𝑜, 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑛), 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̣̂𝑖 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 24/24ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ. 𝑁ℎ𝑜̛̀ đ𝑜́, ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑚, 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛, đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑣𝑎̀ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑢𝑦 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑐𝑎́𝑛 𝑏𝑜̣̂, 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑦, 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑦̃ đ𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐, 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎”.
==> 𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒂̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒚̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒍𝒆̂̃ 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏, 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄! 𝑲𝒉𝒊 𝒄𝒂̂̀𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒗𝒆̂̀ 𝒚 𝒕𝒆̂́, 𝒙𝒊𝒏 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂:
====================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ THANH THỦY
📞 Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT Tất cả các ngày
💒 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.
           

Tags: