QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy

– Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BYT, ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
– Căn cứ Thông tư 21/2017/TT-BYT, ngày 10/05/2017 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo
– Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Căn cứ Quyết định 15/2022/QĐ-UBND, ngày 12/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ;
– Căn cứ Giấy phép hoạt động số 00313/PT-GPHĐ ngày 28/8/2017 của Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ;
– Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh – Sở Y tế.

  • QUYẾT ĐỊNH:
    Điều 1.
    Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy gồm 666 loại kỹ thuật, thủ thuật (có danh mục đính kèm).
    Điều 2. Danh mục kỹ thuật được phê duyệt tại Điều 1 là cơ sở để triển khai các hoạt động trong khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, làm cơ sở để thanh quyết toán Bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội.
    Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./

 

Danh mục cụ thể:

4. 1125 dmkt hoan thien.signed (1)

 

===========================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: