𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑡𝑖𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎 𝑙𝑎̣𝑛ℎ

CHIẾU TIA PLASMA SAU SINH – PHƯƠNG PHÁP PHỤC HỒI NHANH CHÓNG CHO SẢN PHỤ

CHIẾU TIA PLASMA SAU SINH – PHƯƠNG PHÁP PHỤC HỒI NHANH CHÓNG CHO SẢN PHỤ

  𝑇𝑢̛̀ 𝑛𝑎̆𝑚 2018 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢̣ 𝑠𝑎̉𝑛 – 𝐶𝑆𝑆𝐾𝑆𝑆 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑡𝑖𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎 𝑙𝑎̣𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖. ==> 𝑺𝒂𝒖 𝒌𝒉𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒂̉𝒎 𝒈𝒊𝒂́𝒄 đ𝒂𝒖 𝒕𝒂̣𝒊 𝒗𝒆̂́𝒕 𝒌𝒉𝒂̂𝒖 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒐̂̃𝒊 𝒂́𝒎 𝒂̉𝒏𝒉 …