c

CHÚC MỪNG 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)

CHÚC MỪNG 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)

𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐢̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟔𝟖 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 (𝟐𝟕/𝟐/𝟏𝟗𝟓𝟓 – 𝟐𝟕/𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑), 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐱𝐢𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃, 𝐲 𝐭𝐚́, đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐲 𝐥𝐨̛̀𝐢 …