cắt amidan

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh, cắt amidan cho người bệnh!

TIẾP TỤC PHẪU THUẬT CẮT AMIDAN, NẠO VA VÀ CẮT U VÒM CÙNG CHUYÊN GIA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

TIẾP TỤC PHẪU THUẬT CẮT AMIDAN, NẠO VA VÀ CẮT U VÒM CÙNG CHUYÊN GIA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

    𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑎𝑦, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 28/8/2023 𝐵𝑆𝐶𝐾𝐼𝐼. 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑁𝑔𝑜̣𝑐 𝑀𝑖𝑛ℎ – 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑇𝑎𝑖 𝑚𝑢̃𝑖 ℎ𝑜̣𝑛𝑔, 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑇𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑦 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 -𝐿𝐶𝐾 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑎̆́𝑡 𝐴𝑚𝑖𝑑𝑎𝑛, 𝑛𝑎̣𝑜 𝑉𝐴 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑈 𝑣𝑜̀𝑚 …

CUỐI TUẦN PHẪU THUẬT CẮT AMIDAN VÀ NẠO VA CÙNG CHUYÊN GIA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

CUỐI TUẦN PHẪU THUẬT CẮT AMIDAN VÀ NẠO VA CÙNG CHUYÊN GIA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

    𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑎𝑦, 𝐶ℎ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 13/08/2023 𝐵𝑆𝐶𝐾𝐼𝐼. 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑁𝑔𝑜̣𝑐 𝑀𝑖𝑛ℎ – 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑇𝑎𝑖 𝑚𝑢̃𝑖 ℎ𝑜̣𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑇𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑦 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑦̃ 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 – 𝐿𝐶𝐾, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑎̆́𝑡 𝐴𝑚𝑖𝑑𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̣𝑜 𝑉𝐴 …

PHẪU THUẬT CẮT AMIDAN VÀ NẠO VA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

PHẪU THUẬT CẮT AMIDAN VÀ NẠO VA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

   𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 23/7/2023, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑆𝐶𝐾𝐼𝐼. 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑁𝑔𝑜̣𝑐 𝑀𝑖𝑛ℎ – 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑇𝑎𝑖 𝑚𝑢̃𝑖 ℎ𝑜̣𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣, 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑦̃ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑎̆́𝑡 𝐴𝑚𝑖𝑑𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̣𝑜 𝑉𝐴 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 7 …

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT AMIDAN VÀ NẠO V.A BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA Ở ĐÂU?

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT AMIDAN VÀ NẠO V.A BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA Ở ĐÂU?

𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛! 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑖 𝑥𝑎! 𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́! 𝐴́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑐𝑎𝑜! 𝑯𝒂̃𝒚 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 đ𝒆̂̉ “𝒑𝒉𝒂̂̃𝒖 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒔𝒐𝒊 𝒄𝒂̆́𝒕 𝑨𝑴𝑰𝑫𝑨𝑵 𝒏𝒂̣𝒐 𝑽.𝑨 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒎𝒂” . 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕. Plasma là …

3 lý do cần cắt amidan để giúp trẻ khỏe mạnh

3 lý do cần cắt amidan để giúp trẻ khỏe mạnh

Viêm amidan không những gây đau rát cổ họng mà còn làm tăng kích thước của amidan khiến amidan to gây chèn ép vào đường thở và đường tiêu hóa. Vậy nếu bị amidan to làm thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ? Có nên cắt amidan không? Và nếu cắt thì nên cắt ở thời điểm nào là tốt nhất? 1. …