chạy thận

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: SUY THẬN ĐỘ MẤY THÌ PHẢI CHẠY THẬN?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: SUY THẬN ĐỘ MẤY THÌ PHẢI CHẠY THẬN?

   “𝑆𝑢𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑜̣̂ 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛” đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 𝑚𝑎̀ ℎ𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑠𝑢𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑦́ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣. Hầu hết mọi người nghĩ rằng, thận chỉ chịu trách nhiệm sản xuất nước tiểu, nhưng nó còn đảm nhận …