dịch vụ

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ SAU SINH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY CÓ NHỮNG DỊCH VỤ NÀO ?

CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ SAU SINH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY CÓ NHỮNG DỊCH VỤ NÀO ?

𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑒́ 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 đ𝑜̛̀𝑖, 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑖 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑘𝑦̀ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑜̛̉. 𝐶ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑏𝑒́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑠𝑎𝑢 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑒́𝑚. 𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 …

CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ SAU SINH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY CÓ NHỮNG DỊCH VỤ NÀO ?

CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ SAU SINH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY CÓ NHỮNG DỊCH VỤ NÀO ?

   𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑒́ 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 đ𝑜̛̀𝑖, 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑖 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑘𝑦̀ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑜̛̉. 𝐶ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑏𝑒́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑠𝑎𝑢 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑒́𝑚. 𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 …