hỗ trợ người bệnh

ĐOÀN THANH NIÊN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH RA VIỆN

ĐOÀN THANH NIÊN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH RA VIỆN

   𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 11/8/2023 Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑖𝑒̂𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚. Trong buổi ra quân Đoàn thanh niên đã có mặt tại các khoa phòng khu điều trị chất lượng cao để hỗ trợ …