phẫu thuật phaco

PHẪU THUẬT PHACO – PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ HIỆU QUẢ NHẤT

PHẪU THUẬT PHACO – PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ HIỆU QUẢ NHẤT

𝑃ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑃ℎ𝑎𝑐𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̣𝑖 đ𝑜̂𝑖 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑖́𝑡 𝑥𝑎̂𝑚 𝑙𝑎̂́𝑛. Những ưu thế vượt trội của phẫu thuật Phaco: Phẫu thuật không đau, không chảy máu Thời gian phẫu thuật ngắn …

PHẪU THUẬT PHACO TẠI TTYT HUYỆN THANH THỦY

PHẪU THUẬT PHACO TẠI TTYT HUYỆN THANH THỦY

  𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑒 𝑘𝑖́𝑝 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑀𝑎̆́𝑡 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣, ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 06 𝑐𝑎 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜́ 𝑐𝑜́ 05 𝑐𝑎 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢𝑦̉ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑃ℎ𝑎𝑐𝑜 𝑣𝑎̀ 01 𝑐𝑎 𝑀𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̣𝑡. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑚𝑜̂̉ …