sốt

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người dân!

TRẺ ỐM SỐT DO ĐÂU?

TRẺ ỐM SỐT DO ĐÂU?

   𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑢̀𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠, 𝑣𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛. 𝑁𝑔ℎ𝑖̉ ℎ𝑒̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑐𝑜́ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑣𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡. 𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑏𝑜̂̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑜̂́𝑚 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐨̂́𝐦, …

CHA MẸ CẦN LÀM GÌ KHI TRẺ BỊ ỐM SỐT ?

CHA MẸ CẦN LÀM GÌ KHI TRẺ BỊ ỐM SỐT ?

  𝐾ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ ℎ𝑜, 𝑜̂́𝑚 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑜̃𝑖 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑒̉. 𝐶𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑢̛𝑢 𝑦́ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑏𝑖̣ 𝑜̂́𝑚 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑘𝑖̣𝑝 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖. Trên thực tế các bệnh do virus gây ra hầu hết chưa có thuốc đặc hiệu, …