suy thận

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người dân!

TÌM HIỂU 5 CẤP ĐỘ SUY THẬN

TÌM HIỂU 5 CẤP ĐỘ SUY THẬN

    𝑆𝑢𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑚𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 – 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑚𝑎̣𝑛 𝑡𝑖́𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑠𝑢𝑦 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑒𝑝ℎ𝑟𝑜𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑜̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖. 𝑆𝑢𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑚𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 …