tán sỏi thận qua da

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người dân!

TÁN SỎI THẬN QUA DA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

TÁN SỎI THẬN QUA DA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

   𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑎́𝑛 𝑠𝑜̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑑𝑎 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑟𝑎̃𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑠𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛, 𝑠𝑜̉𝑖 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉𝑛. 𝑆𝑎𝑢 𝑡𝑎́𝑛 𝑠𝑜̉𝑖, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑖́𝑡 𝑏𝑖̣ đ𝑎𝑢, 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 …