thay thủy tinh thể

CHÚC MỪNG CÁC BÁC THỰC HIỆN PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO ĐÃ ỔN ĐỊNH VÀ RA VIỆN

CHÚC MỪNG CÁC BÁC THỰC HIỆN PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO ĐÃ ỔN ĐỊNH VÀ RA VIỆN

    𝐻𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎, 𝑇ℎ𝑢̛́ 5 𝑛𝑔𝑎̀𝑦10/8/2023 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑀𝑎̆́𝑡 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑡𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑃ℎ𝑎𝑐𝑜 𝑐ℎ𝑜 5 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ. 𝑆𝑎𝑢 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡, ℎ𝑜̂𝑚 …