tuyển dụng

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị y tế hệ dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện và viên chức Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị y tế hệ dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện và viên chức Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑠𝑜̂́ 2877/𝑈𝐵𝑁𝐷-𝐾𝐺𝑉𝑋 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 31/7/2023 𝑐𝑢̉𝑎 𝑈̉𝑦 𝑏𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑦 𝑡𝑒̂́ 𝑛𝑎̆𝑚 2023, 𝑆𝑜̛̉ 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑥𝑒́𝑡 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑦 …