THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN VÀ TỔNG QUAN LỌC MÁU LIÊN TỤC

🎉 𝑽𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒈𝒊𝒂̉𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝑯𝒐̂̀𝒊 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑴𝒂𝒊 – 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊.
👨‍⚕️ 𝑇𝑆. Đ𝑜̂̃ 𝑁𝑔𝑜̣𝑐 𝑆𝑜̛𝑛 – 𝐺𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝐻𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢, 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝑀𝑎𝑖
👨‍⚕️ 𝑇𝑆. 𝐵𝑢̀𝑖 𝑉𝑎̆𝑛 𝐶𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 – 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝐻𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢, 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝑀𝑎𝑖
👨‍⚕️ 𝑇ℎ𝑆. 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛 – Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝐻𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢, 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝑀𝑎𝑖
⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟔/𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐
🖲 Địa điểm : Hội trường số 2, tầng 7, nhà D, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy
====================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
📞 Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT Cả ngày LỄ, TẾT
💒 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: