THÔNG BÁO Kết quả điểm xét tuyển (vòng 2) viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy

215

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Văn bản số 4181/BYT-TCCB ngày 22/7/2019 của Bộ y tế về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về thi tuyển, xét tuyển viên chức chuyên ngành y tế; Căn cứ Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và biên chế cho các đơn vị trực thuộc tỉnh Phú Thọ; Căn cứ Quyết định số 2975/QĐ-SYT ngày 13/7/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc ban hành “Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Y tế”; Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-SYT ngày 24/6/2020 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa đối với Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy; Căn cứ Quyết định 366/QĐ-TTYT ngày 23/10/2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế Thanh Thủy về việc Phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2020; Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-TTYT ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy về việc xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2020; Hội đồng xét tuyển viên chức xã hội hóa năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng phỏng vấn ( vòng 2) cho các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh Xã hội hóa năm 2020(có danh sách kèm theo)
Thông báo này được niêm yết tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy và trên trang thông tin điện tử của Trung tâm theo địa chỉ: trungtamytethanhthuy.vn Vậy Hội đồng xét tuyển viên chức xã hội hóa năm 2020 thông báo cho các thí sinh được biết./.

Chi Tiết: 29 TB DS tong hop diem cua thi sinh

              29 Thong bao diem xet tuyen