Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017

16

Kết quả kiểm tra Trung tâm năm 2017: điểm trung bình là 3.60 trong đó 0 tiêu chí mức 1; 01 tiêu chí mức 2 chiếm 1.2%; 34 tiêu chí mức 3 chiếm 40.96%; 45 tiêu chí mức 4 chiếm 54.22%; 03 tiêu chí mức 5 chiếm 3.61%. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 299 (Có hệ số: 324).