QLCL

Tổ Quản lý chất lượng trực thuộc phòng Kế hoạch – nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Trưởng phòng về toàn bộ công tác lập kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát công tác Quản lý chất lượng của Trung tâm Y tế và thực hiện chức năng về thông tin truyền thông của bệnh viện.