Đánh giá cấp độ dịch ngày 11/11/2021 (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

15

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 6,78 ca/100.000
dân/tuần; 83,1% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).
– Cấp huyện: 12/13 huyện ở cấp độ 2; huyện Hạ Hòa được chuyển đánh giá ở cấp độ 1 sau 02 tuần không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.
– Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở cấp độ 4 (Thục Luyện – Thanh Sơn); 05 xã ở cấp độ 3 (Chân Mộng – Đoan Hùng; TT Thanh Sơn, Sơn Hùng – Thanh Sơn; Văn Luông – Tân Sơn; Ngọc Đồng – Yên Lập); 45 xã ở cấp độ 2 và 174 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1. Một số xã điều chỉnh cấp độ dịch do tỷ lệ tiêm chủng toàn xã đạt trên 70% người đủ 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vắc xin COVID-19.

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8477/ctitle/18