gói sinh

LỰA CHỌN GÓI SINH NÀO CHO MẸ VÀ BÉ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY ?

LỰA CHỌN GÓI SINH NÀO CHO MẸ VÀ BÉ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY ?

   𝐺𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑚𝑒̣ đ𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑔 đ𝑜̛̣𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑒̂̉ đ𝑜́𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ! 𝐿𝑎̀𝑚 𝑀𝑒̣ 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃, 𝑎𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑒𝑚 𝑏𝑒́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ …