CẢNH BÁO!! HÓC DỊ VẬT TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN ĐƯỢC CẤP CỨU TẠI TTYT HUYỆN THANH THỦY

   Trong thời gian vừa qua, người lớn và trẻ nhỏ cấp cứu hóc dị vật tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy có dấu hiệu ra tăng.
👉 Điển hình là các ca hóc dị vật như:
– 𝙽𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑁.𝑇.𝐾 𝟹𝟶 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑥𝑜́𝑚 𝐿𝑜̛̉, 𝑥𝑎̃ 𝐿𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎, ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑆𝑜̛𝑛, 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝚃𝚑ọ. 𝙳𝑖̣ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑔𝑎̀ 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝟺𝑐𝑚 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑎̉ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑎̉𝑛.
– 𝙱𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖 𝟺 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, đ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖 đ𝑎̃ 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑑𝑖̣ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝟺 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑔𝑢𝑦 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑢̛̉ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑑𝑖̣ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎𝑜.
– 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑎̆́𝑝 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑖̣ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̂𝑦 𝑟𝑎𝑢 𝑛𝑔𝑜́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢̃𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖 𝑁.𝑀.𝐾 25 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑥𝑎̃ Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔, ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦, 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣.
– 𝐵𝑎́𝑐 𝑠𝑦̃ 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔: 𝐶ℎ𝑎̉𝑦 𝑚𝑎́𝑢 𝑚𝑢̃𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̣𝑡 𝑚𝑢̃𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. 𝑄𝑢𝑎 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑠𝑜𝑖 𝑚𝑢̃𝑖 đ𝑎̃ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑟𝑎 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 #𝑐𝑜𝑛_𝑣𝑎̆́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̀𝑖 5 𝑐𝑚 (𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑎 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ đ𝑎̂́𝑐) 𝑘𝑦́ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̂́𝑐 𝑚𝑢̃𝑖 𝑠𝑎𝑢…
#𝑐𝑜𝑛_𝑣𝑎̆́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̀𝑖 5 𝑐𝑚
𝙳𝑖̣ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑔𝑎̀ 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝟺𝑐𝑚 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑎̉ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑎̉𝑛
Pin được lấy ra sau 04 ngày của bệnh nhân nhi
Q𝑢𝑎̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̂𝑦 𝑟𝑎𝑢 𝑛𝑔𝑜́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢̃𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖
👉 Dị vật đường thở là trường hợp những dị vật có thể là chất rắn, lỏng thông thường trong cuộc sống xâm nhập vào đường hô hấp qua mũi, qua miệng rơi xuống từ thanh quản đến phế quản.
👉 Mọi lứa tuổi có thể bị dị vật đường thở nhưng hay gặp nhất là trẻ dưới 4 tuổi. Xử lý đúng cách trong những phút đầu tiên ngay sau khi trẻ bị hóc dị vật là điều vô cùng quan trọng, giúp trẻ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
👉 𝑲𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒅𝒂̂́𝒖 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒉𝒐́𝒄 𝒅𝒊̣ 𝒗𝒂̣̂𝒕, 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣, 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 đ𝒐̛̃!
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🖲 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: