PHƯƠNG PHÁP: “ TIÊM GIẢM ĐAU CHỐNG VIÊM NGOÀI MÀNG CỨNG QUA KHE XƯƠNG CÙNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM “

𝑇ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑣𝑖̣ đ𝑖̃𝑎 đ𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡 𝑙𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖, 𝑔𝑎̂𝑦 𝑛𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑜𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐, 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡, 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑦́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢,… 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑖𝑒̂𝑚 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 đ𝑎𝑢 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑚𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑎̂𝑚/𝑐ℎ𝑢̣𝑝 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑣𝑖 𝑡𝑖́𝑛ℎ đ𝑒̂̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑎̆𝑛 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚.
👉 BS Thiều Quang Biên – Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy chia sẻ:
” 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑡𝑦̉ 𝑙𝑒̣̂ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑏𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑣𝑖̣ đ𝑖̃𝑎 đ𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡 𝑙𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 đ𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡 𝑙𝑢̛𝑛𝑔, 𝑡𝑒̂ 𝑏𝑖̀ 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐ℎ𝑒̂́ đ𝑜̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛. 𝐶𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 đ𝑒̂̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 đ𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑣𝑖̣ đ𝑖̃𝑎 đ𝑒̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑚, 𝑐ℎ𝑎̂𝑚 𝑐𝑢̛́𝑢, 𝑥𝑜𝑎 𝑏𝑜́𝑝 𝑏𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡…𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝐵𝑁 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑢̛́𝑐 đ𝑜̣̂ 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑜̛̃ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛. 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 “ TIÊM GIẢM ĐAU CHỐNG VIÊM NGOÀI MÀNG CỨNG QUA KHE XƯƠNG CÙNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM “ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑥𝑎́𝑐 ℎ𝑜̛𝑛 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑖𝑒̂𝑚 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑎̂𝑚 ( 𝑐𝑜̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂𝑚 𝑚𝑢̀) 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝐵𝑁 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎𝑢 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎̀𝑖”
✅ Bs Thiều Quang Biên cho biết thêm: “Các Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy luôn cập nhật các phương pháp tốt nhất, hiệu quả nhất để phục vụ cho BN quê hương Thanh Thuỷ”
==> Vậy phương pháp “ TIÊM GIẢM ĐAU CHỐNG VIÊM NGOÀI MÀNG CỨNG QUA KHE XƯƠNG CÙNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM “ được thực hiện như thế nào?
👉 Bác sĩ thực hiện thủ thuật (bao gồm bác sĩ chuyên khoa thần kinh/cơ xương khớp và bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh) sẽ hội chẩn về tiền sử, khám lâm sàng, phân tích hình ảnh của bệnh nhân để lên kế hoạch tiếp cận tốt nhất cho việc tiêm cũng như lựa chọn phương pháp dẫn đường là siêu âm hay chụp cắt lớp vi tính.
👉 Người bệnh được hướng dẫn nhịn ăn uống trong vài tiếng và được bác sĩ giải thích rõ về thủ thuật.
👉 Thủ thuật được thực hiện trong phòng thủ thuật đạt tiêu chuẩn với máy siêu âm hoặc máy chụp cắt lớp vi tính đảm bảo độ vô khuẩn tối ưu nhất.
👉 Khi thực hiện thủ thuật, người bệnh nằm tư thế sấp, hai chân hơi dạng, gót chân xoay ra ngoài.
👉 Bác sĩ thực hiện thủ thuật xác định đường chọc kim dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc cắt lớp vi tính. Sau khi đưa kim vào vị trí khoang ngoài màng cứng, tiến hành bơm thuốc từ từ cho đến khi hết thuốc.
👉 Người bệnh nằm nghỉ ngơi tại giường khoảng 10 – 15 phút để theo dõi, vị trí tiêm cần được giữ khô trong vòng 24 giờ và tránh vận động mạnh quá mức trong những ngày đầu sau tiêm.
👉 Số lần tiêm ngoài màng cứng là khác nhau giữa các bệnh nhân phụ thuộc vào mức độ giảm đau. Với những người chỉ giảm đau nhẹ, bác sĩ sẽ hướng dẫn thực hiện tiêm thêm một đến hai lần để đạt hiệu quả tối đa.
👉 Thời gian giảm đau cũng sẽ khác nhau ở mỗi người phụ thuộc mức độ tổn thương cũng như cường độ hoạt động sau điều trị. Vì vậy, phương pháp này luôn được các bác sĩ kết hợp cùng các chương trình vật lý trị liệu cũng như hướng dẫn các bài tập thể dục phù hợp tại nhà.
===========================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
🔴 Comment hoặc Inbox SĐT ngay tại đây!! 👇👇👇
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: