chất lượng

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy tại Phú thọ là đơn vị y tế chuyên môn cao, trách nhiệm, uy tín và chuyên nghiệp!

Kết quả đánh giá bộ chỉ số chất lượng TTYT Thanh Thủy năm 2019

Kết quả đánh giá bộ chỉ số chất lượng TTYT Thanh Thủy năm 2019

Thực hiện Kế hoạch triển khai thu thập bộ chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2019 của Phòng QLCL với mục đích đánh giá, nhận định mặt mạnh, mặt yếu và tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp cải tiến chất lượng.Kết quả báo cáo các chỉ số chất lượng trung tâm Quý III như sau: ==================== 🏥 …