người cao tuổi

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người dân!

CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM!

CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM!

𝑵𝒈𝒂̀𝒚 6 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 6 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒍𝒂̀ 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂𝒐 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒐, đ𝒐́𝒏𝒈 𝒈𝒐́𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂𝒐 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒚̀ 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏. 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 6/6 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒎𝒖̣𝒄 đ𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏, 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒌𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̃𝒚 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈, …