nhà giáo việt nam

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

   𝑁𝑔𝑎̀𝑦 20/11 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑖̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑒̣̂ ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛, 𝑡𝑟𝑖 𝑎̂𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝐷𝑢̀ đ𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑥𝑎 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑐𝑢̛́ đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 20/11, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜, 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐, …