CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

   𝑁𝑔𝑎̀𝑦 20/11 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑖̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑒̣̂ ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛, 𝑡𝑟𝑖 𝑎̂𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝐷𝑢̀ đ𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑥𝑎 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑐𝑢̛́ đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 20/11, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜, 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑜̂́𝑡 đ𝑒̣𝑝 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂.

💞 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝟐𝟎/𝟏𝟏, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐱𝐢𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐢𝐚́𝐨. 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲, 𝐜𝐚́𝐜 𝐂𝐨̂ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢.
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: