THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 903/QĐ -SYT ngày 07/8/2023 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa đối với Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy;
Căn cứ Quyết định số 375/QĐ- HĐTD ngày 27/11/2023 của Chủ tịch HĐTD Về việc Tổ chức phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023;
Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-TTYT ngày 10/10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy về tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023.
Sau khi thực hiện xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức xã hội hóa bằng hình thức phỏng vấn. Hội đồng Tuyển dụng viên chức xã hội hóa Trung tâm Y tế Thanh Thủy thông báo kết quả điểm vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu xã hội hóa năm 2023.
(
Có danh sách đính kèm).
Thông báo này được niêm yết tại TTYT Thanh Thủy và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (địa chỉ: ttyt.thanhthuygmail.com).
Hội đồng Tuyển dụng viên chức trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
GĐ, các PGĐ;
Hội đồng TD;
Ban Giám sát;
Các thí sinh tham dự vòng 2;
Trang TTĐT TTYT;
Lưu: VT, HĐTD, TCHC.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Tân
PHÓ GIÁM ĐỐC TTYT

=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.
CHI TIẾT THAM KHẢO TẠI:

 

Tags: