Thông báo: Quyết định về việc phê duyệt nội dung ôn tập phỏng vấn tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nội dung ôn tập phỏng vấn tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

XÃ HỘI HÓA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

 

              Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

              Căn cứ Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

              Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

         Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

              Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-TTYT ngày 07/8/2023 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa đối với Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy;

              Căn cứ Kế hoạch số 95/KH-TTYT ngày 10/10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy về tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023;

                  Căn cứ Quyết định số 363/QĐ – TTYT ngày 22/11/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh XHH năm 2023;

     Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng Tuyển dụng viên chức XHH năm 2023, Trung tâm Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt nội dung ôn tập phỏng vấn tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023.

(Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo).

Điều 2. Thường trực Hội đồng Tuyển dụng có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị, bộ phận chức năng thuộc Trung tâm Y tế để đăng tải tổng hợp danh mục tài liệu ôn tập trên Trang Thông tin điện tử (Website) của đơn vị để các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển biết, tra cứu, thực hiện nghiên cứu, ôn tập.

 

            Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà là thành viên Hội đồng Tuyển dụng viên chức; các khoa, phòng liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

Nơi nhận:

–  Như Điều 3 (để thực hiện);

–  Sở Y tế (để báo cáo);

–  GĐ, các PGĐ TTYT;

–  Website TTYT (để đăng tải);

–  Lưu: VT, HĐTD, TCHC.

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Công Tân

PHÓ GIÁM ĐỐC TTYT

 

CHI TIẾT THAM KHẢO TẠI: QĐ phê duyệt danh mục ôn tập (bản chính)

 

 

Tags: