HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022; TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA HỘI ĐIỀU DƯỠNG TỈNH PHÚ THỌ

𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲, 𝐇𝐨̣̂𝐢 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́ 𝐓𝐡𝐨̣ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ 𝐬𝐨̛ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐; 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐.
✨ Đến tham dự hội nghị, về phía Sở Y tế có TS. Nguyễn Giang Long – Phó giám đốc. Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có Ông Hoàng Văn Tuyển- Chủ tịch. Về phía Hội Điều dưỡng tỉnh có Ông Lê Thanh Bình – Chủ tịch cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng. Về phía Trung tâm Y tế có TS.BS Nguyễn Tiến Đoàn – Giám đốc cùng Ban Giám đốc, Điều dưỡng trưởng các khoa Trung tâm Y tế.
✨ Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo công tác Điều dưỡng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Công tác xây dựng, củng cố Hội; Báo cáo tham luận công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các yếu tố liên quan đến thành công trong công tác điều dưỡng của Chi hội Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy; Báo cáo tham luận về vai trò quan trọng của Điều dưỡng trong công tác cấp cứu ngoại viện (Trung tâm cấp cứu 115).
✨ 𝑷𝒉𝒂́𝒕 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊̣, 𝑻𝑺.𝑩𝑺 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏 Đ𝒐𝒂̀𝒏 – 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑻𝑻𝒀𝑻 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝑯𝒐̣̂𝒊 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊̣, 𝒙𝒊𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒚́ 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 đ𝒐́𝒏𝒈 𝒈𝒐́𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝑯𝒐̣̂𝒊 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝑪𝒉𝒊 𝑯𝒐̣̂𝒊 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝑻𝑻𝒀𝑻 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒐́𝒏𝒈 𝒈𝒐́𝒑 𝒒𝒖𝒚́ 𝒃𝒂́𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒂̉𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝑪𝒉𝒊 𝑯𝒐̣̂𝒊 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝑻𝑻𝒀𝑻 𝒏𝒐́𝒊 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝑻𝑻𝒀𝑻 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝒏𝒐́𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈.
✨ Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS.Nguyễn Giang Long – Phó giám đốc Sở Y tế ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả toàn diện đã đạt được trên tất cả các mặt công tác điều dưỡng trong 6 tháng đầu năm 2022, nhấn mạnh về yêu cầu và nhiệm vụ của công tác điều dưỡng trong 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Giang Long đề nghị cần bám sát vào kế hoạch đã đề ra, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện đi buồng, tham gia giao ban cùng khoa lâm sàng và việc thực hiện công tác chăm sóc người bệnh. Đội ngũ điều dưỡng cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong công việc, không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng ứng xử, giao tiếp của người điều dưỡng, xây dựng và phát triển hệ thống điều dưỡng Bệnh viện ngày càng vững mạnh; nâng cao Y đức và giá trị nghề nghiệp; Nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ điều dưỡng; Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đội ngũ điều dưỡng gắn liền với việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; Cập nhật, truyền đạt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, thông tư của Bộ Y tế, Hội điều dưỡng Việt Nam. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng hình ảnh người Điều dưỡng “Chuyên nghiệp – Thân thiện”, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chung của Bệnh viện.
✨ 𝐓𝐚̣𝐢 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ đ𝐚̃ 𝐛𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐚 𝟕 đ𝐚̣𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 đ𝐢 𝐝𝐮̛̣ Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣̂𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐇𝐨̣̂𝐢 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐗𝐈𝐈𝐈- 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐤𝐲̀ 𝟐𝟎𝟐𝟐- 𝟐𝟎𝟐𝟕.
===============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🖲 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: