KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SỸ (27/7/1947 – 27/7/2023)

𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑛ℎ – 𝐿𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑦̃ 27/7 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑒̂̃ 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑐𝑜́ 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̆𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐; đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑖̣𝑝 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 Đ𝑎̉𝑛𝑔, 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑎̂̉𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̛́, 𝑡𝑟𝑖 𝑎̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑚𝑎̣𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑜̂́𝑖, 𝑎𝑛ℎ ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑦̃, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑢̛𝑢 𝑡𝑢́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑜̣̂𝑐 đ𝑎̃ 𝑑𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑎̂́𝑢, 𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑢̃𝑛𝑔 ℎ𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ; 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑐𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 đ𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑜̣̂𝑐, 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑇𝑜̂̉ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐.
 Phát huy truyền thống “Hiếu nghĩa bác ái”, “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chế độ chính sách đãi ngộ đối với người có công với cách mạng. Sau 76 năm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng đã được nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Kết quả thực hiện cho thấy việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công đạt được kết quả tích cực.
𝑯𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 76 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒏𝒉 – 𝑳𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒔𝒊̃ 𝒏𝒂̆𝒎 2023, 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 đ𝒂̃ 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒌𝒆̂́ 𝒉𝒐𝒂̣𝒄𝒉, 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒌𝒊̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒖 đ𝒂́𝒐, 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄, 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉, 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒈𝒂̆́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̀𝒐 𝒕𝒉𝒊 đ𝒖𝒂 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄. 𝑸𝒖𝒂 đ𝒐́ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒍𝒐, 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 đ𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒎𝒐̣𝒊 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐́ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈, 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐́ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒂̣𝒏𝒈. 𝑻𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄, 𝒌𝒉𝒂́𝒎 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉, 𝒕𝒉𝒂̆𝒎 𝒉𝒐̉𝒊 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐́ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 đ𝒊̣𝒂 𝒃𝒂̀𝒏. 𝑻𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 đ𝒆̂̀𝒏 𝒐̛𝒏 đ𝒂́𝒑 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂, 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏, 𝒄𝒐𝒊 đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒙𝒂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊.
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: