THÔNG BÁO – Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2975/QĐ-SYT ngày 13/7/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ -TTYT ngày 07/8/2023 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa đối với Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy;

Căn cứ Kế hoạch số 95/KH-TTYT ngày 10/10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy về tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ – TTYT ngày 22/11/2023 của Giám đốc TTYT Thanh Thủy về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh XHH năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ – TTYT ngày 28/11/2023 của Giám đốc TTYT Thanh Thủy về việc Phê duyệt danh sách, số lượng thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh XHH năm 2023.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2): Gồm 19 thí sinh

(Có danh sách cụ thể kèm theo).

  1. Thời gian tổ chức vòng phỏng vấn (vòng 2)

– Khai mạc: Hồi 07 giờ 00 phút ngày 9 tháng 12 năm 2023.

– Thời gian dự phỏng vấn vòng 2: 01 ngày, ngày 9/12/2023.

  1. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).
  2. Hình thức thi: Phỏng vấn.
  3. Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (có Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn tuyển dụng viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức XHH năn 2023 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế Thanh Thủy).

– Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

– Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

Lưu ý: Kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn sẽ không thực hiện việc phúc khảo (theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (địa chỉ: ttyt.thanhthuygmailcom) và đồng thời gửi đến từng thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển tại vòng 2 qua đường bưu điện. Thí sinh chủ động cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm để nắm bắt các thông tin phục vụ cho kỳ xét tuyển.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức xã hội hóa Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy thông báo đến người đăng ký dự tuyển và các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

– GĐ, các PGĐ TTYT;

– Hội đồng Tuyển dụng VCXHH;

– Ban Giám sát;

– Các khoa, phòng, TYT;

– Các thí sinh đăng ký dự tuyển;

– Trang TTĐT TTYT;

– Lưu: VT, HĐTD, TCHC.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Công Tân

PHÓ GIÁM ĐỐC TTYT

 

 

 

 

CHI TIẾT THAM KHẢO TẠI:

24 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn vòng 2 (29.11.2023)

25. DS TB thi sinh vong 2( TB ngày 29.11.2023)

Thông báo Dự phỏng vấn_0001\

 

=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: