Chủ đề và khẩu hiệu của Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 là gì? Kế hoạch tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 gồm những nội dung nào?

Cho hỏi chủ đề và khẩu hiệu của Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 là gì? Kế hoạch tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 bao gồm những nội dung hoạt động nào?

Chủ đề và khẩu hiệu Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 là gì?

Căn cứ Mục II Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1369/QĐ-BTP năm 2022, Bộ Tư pháp đã về xác định chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật năm 2022 như sau:

– Về chủ đề Ngày pháp luật năm 2022:

Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

– Về khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

+ Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.

+ Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.

+ Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

+ Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

+ Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

+ Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội.

Chủ đề và khẩu hiệu của Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 là gì? Kế hoạch tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 gồm những nội dung nào?

Chủ đề và khẩu hiệu của Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 là gì? Kế hoạch tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 gồm những nội dung nào? (Hình từ Internet)

Kế hoạch tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 được Bộ Tư pháp xác định bao gồm những nội dung hoạt động nào?

Căn cứ nội dung tại Mục III Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1369/QĐ-BTP năm 2022, Bộ Tư pháp đã xác định các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện những nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022 như sau:

– Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương trong tham mưu Hội đồng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với các nội dung: đánh giá và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Các đơn vị khác thực hiện tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam trong Bộ Tư pháp;

– Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam;

– Thu hút các nguồn lực xã hội hóa tham gia, hỗ trợ tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.

Kế hoạch thực hiện hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 bao gồm những nội dung gì?

Căn cứ nội dung tại tiểu mục 3 Mục III Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1369/QĐ-BTP năm 2022, Bộ Tư pháp đã xác định một số nội dung thực hiện hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 như sau:

– Tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do Bộ Tư pháp quản lý đến Nhân dân bằng hình thức phù hợp;

– Tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ năm 2022 (thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”);

– Tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí phục vụ đợt cao điểm truyền thông hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Tăng cường công tác truyền thông hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022”;

– Xây dựng, thực hiện các phóng sự, chương trình phỏng vấn, tọa đàm, giao lưu, quảng cáo, clip âm thanh quảng bá, cổ động, ấn phẩm truyền thông về 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam;

– Phối hợp tổ chức phổ biến, truyền thông rộng rãi về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam qua tin nhắn đến các thuê bao di động;

– Thực hiện chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia; Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; tổ chức xây dựng, đăng tải các tin, bài viết về hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (zalo, fanpage về PBGDPL…);

– Xây dựng chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam (báo giấy và báo điện tử); xây dựng, phát hành Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt về 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; truyền thông, đăng tải các bài viết về các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.

– Tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm phục vụ công tác tìm hiểu, nghiên cứu, học tập và áp dụng pháp luật đến đông đảo bạn đọc;

– Truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các hình thức như panô, áp phích, banner, khẩu hiệu tuyên truyền.

Nguyệt Mai

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/chu-de-va-khau-hieu-cua-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2022-la-gi-ke-hoach-tuyen-truyen-ngay-phap-luat-137134-48653.html

Tags: